RF Electrodes Hemo-Tip™

Features

一次性手调式射频消融治疗用电极

 • 活检以后,要凝固活检部位组织时使用的电极
 • 提供Blunt Tip 和 Sharp Tip 等两种类型。
 • “Blunt Tip 类型” 和“Sharp Tip 类型” 中都包括温度传感器或都不包括温度传感器,制作过程中采用其中一种方式。 (产品型号: SXXXX-XXG-IB vs. SXXXX-XXG-IBM)
 • 温度传感器测定消除部位周边的温度。(产品型号:XXXX-XXG-IB)
 • 电极的长度有多种,不管采取哪种接触方式都能实施手术。
 • 电极的非绝缘部的长度也有很多种,可根据病变大小进行选择。
 • 电极的非绝缘部经特殊处理可以清晰地出现在超声波影像上。
 • 电极的非绝缘部和绝缘部交界衔接之处被巧妙地处理得十分光滑,便于电极的插入及定位,减少组织损伤。
 • 电极的本身被处理成以厘米为单位,容易识别,在实施手术时能够正确地测定插入的深度。
 • 这个产品是医疗机械,使用时一定要先读完“使用上注意事项”和“使用方法”以后使用。
 • 审议号码:2018-110-46-3235

Specifications

HEMOTIP – BLUNT TYPE (With Temperature sensor)

Product Code Diameter Length Exposure
S1015-20G-IB Φ0.8 100㎜ 15㎜
S1615-20G-IB 160㎜ 15㎜
S2215-20G-IB 220㎜ 15㎜
S2715-20G-IB 270㎜ 15㎜
S1015-18G-IB Φ1.1 100㎜ 15㎜
S1615-18G-IB 160㎜ 15㎜
S2215-18G-IB 220㎜ 15㎜
S2715-18G-IB 270㎜ 15㎜
S1015-16G-IB Φ1.5 100㎜ 15㎜
S1615-16G-IB 160㎜ 15㎜
S2215-16G-IB 220㎜ 15㎜
S2715-16G-IB 270㎜ 15㎜
S1015-14G-IB Φ2.0 100㎜ 15㎜
S1615-14G-IB 160㎜ 15㎜
S2215-14G-IB 220㎜ 15㎜
S2715-14G-IB 270㎜ 15㎜

HEMOTIP – BLUNT TYPE (Non Temperature sensor)

Product Code Diameter Length Exposure
S1015-20G-IBM Φ0.8 100㎜ 15㎜
S1615-20G-IBM 160㎜ 15㎜
S2215-20G-IBM 220㎜ 15㎜
S2715-20G-IBM 270㎜ 15㎜
S1015-18G-IBM Φ1.1 100㎜ 15㎜
S1615-18G-IBM 160㎜ 15㎜
S2215-18G-IBM 220㎜ 15㎜
S2715-18G-IBM 270㎜ 15㎜
S1015-16G-IBM Φ1.5 100㎜ 15㎜
S1615-16G-IBM 160㎜ 15㎜
S2215-16G-IBM 220㎜ 15㎜
S2715-16G-IBM 270㎜ 15㎜
S1015-14G-IBM Φ2.0 100㎜ 15㎜
S1615-14G-IBM 160㎜ 15㎜
S2215-14G-IBM 220㎜ 15㎜
S2715-14G-IBM 270㎜ 15㎜

TIMCO – BLUNT TYPE (With Temperature sensor)

Product Code Diameter Length Exposure
ST1215-20G-IB Φ0.8 120㎜ 15㎜
ST1615-20G-IB 161㎜ 15㎜
ST2015-20G-IB 200㎜ 15㎜
ST2515-20G-IB 250㎜ 15㎜
ST1215-18G-IB Φ1.1 120㎜ 15㎜
ST1615-18G-IB 161㎜ 15㎜
ST2015-18G-IB 200㎜ 15㎜
ST2515-18G-IB 250㎜ 15㎜
ST1215-16G-IB Φ1.5 120㎜ 15㎜
ST1615-16G-IB 161㎜ 15㎜
ST2015-16G-IB 200㎜ 15㎜
ST2515-16G-IB 250㎜ 15㎜
ST1215-14G-IB Φ2.0 120㎜ 15㎜
ST1615-14G-IB 161㎜ 15㎜
ST2015-14G-IB 200㎜ 15㎜
ST2515-14G-IB 250㎜ 15㎜

HEMOTIP – SHARP TYPE (With Temperature sensor)

Product Code Diameter Length Exposure
S1015-20G-IS Φ0.8 100㎜ 15㎜
S1615-20G-IS 160㎜ 15㎜
S2215-20G-IS 220㎜ 15㎜
S2715-20G-IS 270㎜ 15㎜
S1015-18G-IS Φ1.1 100㎜ 15㎜
S1615-18G-IS 160㎜ 15㎜
S2215-18G-IS 220㎜ 15㎜
S2715-18G-IS 270㎜ 15㎜
S1015-16G-IS Φ1.5 100㎜ 15㎜
S1615-16G-IS 160㎜ 15㎜
S2215-16G-IS 220㎜ 15㎜
S2715-16G-IS 270㎜ 15㎜
S1015-14G-IS Φ2.0 100㎜ 15㎜
S1615-14G-IS 160㎜ 15㎜
S2215-14G-IS 220㎜ 15㎜
S2715-14G-IS 270㎜ 15㎜

HEMOTIP – SHARP TYPE (Non temperature sensor)

Product Code Diameter Length Exposure
S1015-20G-ISM Φ0.8 100㎜ 15㎜
S1615-20G-ISM 160㎜ 15㎜
S2215-20G-ISM 220㎜ 15㎜
S2715-20G-ISM 270㎜ 15㎜
S1015-18G-ISM Φ1.1 100㎜ 15㎜
S1615-18G-ISM 160㎜ 15㎜
S2215-18G-ISM 220㎜ 15㎜
S2715-18G-ISM 270㎜ 15㎜
S1015-16G-ISM Φ1.5 100㎜ 15㎜
S1615-16G-ISM 160㎜ 15㎜
S2215-16G-ISM 220㎜ 15㎜
S2715-16G-ISM 270㎜ 15㎜
S1015-14G-ISM Φ2.0 100㎜ 15㎜
S1615-14G-ISM 160㎜ 15㎜
S2215-14G-ISM 220㎜ 15㎜
S2715-14G-ISM 270㎜ 15㎜

TIMCO – SHARP TYPE (With Temperature sensor)

Product Code Diameter Length Exposure
ST1215-20G-IS Φ0.8 120㎜ 15㎜
ST1615-20G-IS 161㎜ 15㎜
ST2015-20G-IS 200㎜ 15㎜
ST2515-20G-IS 250㎜ 15㎜
ST1215-18G-IS Φ1.1 120㎜ 15㎜
ST1615-18G-IS 161㎜ 15㎜
ST2015-18G-IS 200㎜ 15㎜
ST2515-18G-IS 250㎜ 15㎜
ST1215-16G-IS Φ1.5 120㎜ 15㎜
ST1615-16G-IS 161㎜ 15㎜
ST2015-16G-IS 200㎜ 15㎜
ST2515-16G-IS 250㎜ 15㎜
ST1215-14G-IS Φ2.0 120㎜ 15㎜
ST1615-14G-IS 161㎜ 15㎜
ST2015-14G-IS 200㎜ 15㎜
ST2515-14G-IS 250㎜ 15㎜