RF Electrodes Jet-Tip® (Single)

Features

一次性手调式射频消融治疗用电极
Jet-Tip系列产品是并用冷却水循环方式和食盐水吐出方式的电极

  • 冷却水循环方式和食盐水吐出方式并用,可以防止因电极接触而可能造成的组织发生炭化现象,使溶化区比本司现有的方式更有提高。
  • 电极内部有温度传感器。
  • 可以使电极手柄弯曲,在CT GUIDE下进行手术时不会接触CT Gantry,这使手术安全还有容易
  • 电极的长度有多种,不管采取哪种接触方式都能实施手术。
  • 电极的非绝缘部的长度也有很多种,可根据病变大小进行选择。
  • 电极的非绝缘部经特殊处理可以清晰地出现在超声波影像上。
  • 电极的非绝缘部和绝缘部交界衔接之处被巧妙地处理得十分光滑,便于电极的插入及定位,可以减少组织损伤。
  • 电极的本身被处理成以厘米为单位,容易识别,在实施手术时能够正确地测定插入的深度。
  • 这个产品是医疗机械,使用时一定要先读完“使用上注意事项”和“使用方法”以后使用。
  • 审议号码: 2018-I10-46-3230

Specifications

Product Code Diameter Length Exposure
JET 0710TB Ø1.2㎜ 70㎜ 10㎜
JET 0715TB Ø1.2㎜ 70㎜ 15㎜
JET 1010B Ø1.5㎜ 100㎜ 10㎜
JET 1015B Ø1.5㎜ 100㎜ 15㎜
JET 1510B Ø1.5㎜ 150㎜ 10㎜
JET 1515B Ø1.5㎜ 150㎜ 15㎜
JET 1520B Ø1.5㎜ 150㎜ 20㎜
JET 1525B Ø1.5㎜ 150㎜ 25㎜
JET 1530B Ø1.5㎜ 150㎜ 30㎜
JET 1535B Ø1.5㎜ 150㎜ 35㎜
JET 1540B Ø1.5㎜ 150㎜ 40㎜
JET 2010B Ø1.5㎜ 200㎜ 10㎜
JET 2015B Ø1.5㎜ 200㎜ 15㎜
JET 2020B Ø1.5㎜ 200㎜ 20㎜
JET 2025B Ø1.5㎜ 200㎜ 25㎜
JET 2030B Ø1.5㎜ 200㎜ 30㎜
JET 2035B Ø1.5㎜ 200㎜ 35㎜
JET 2040B Ø1.5㎜ 200㎜ 40㎜
JET 2505B Ø1.5㎜ 250㎜ 5㎜
JET 2510B Ø1.5㎜ 250㎜ 10㎜
JET 2515B Ø1.5㎜ 250㎜ 15㎜
JET 2520B Ø1.5㎜ 250㎜ 20㎜
JET 2525B Ø1.5㎜ 250㎜ 25㎜
JET 2530B Ø1.5㎜ 250㎜ 30㎜
JET 2535B Ø1.5㎜ 250㎜ 35㎜
JET 2540B Ø1.5㎜ 250㎜ 40㎜
JET 3005B Ø1.5㎜ 300㎜ 5㎜
JET 3010B Ø1.5㎜ 300㎜ 10㎜
JET 3015B Ø1.5㎜ 300㎜ 15㎜
JET 3020B Ø1.5㎜ 300㎜ 20㎜
JET 3025B Ø1.5㎜ 300㎜ 25㎜
JET 3030B Ø1.5㎜ 300㎜ 30㎜
JET 3035B Ø1.5㎜ 300㎜ 35㎜
JET 3040B Ø1.5㎜ 300㎜ 40㎜
JET 1520QB Ø1.8㎜ 150㎜ 20㎜
JET 1525QB Ø1.8㎜ 150㎜ 25㎜
JET 1530QB Ø1.8㎜ 150㎜ 30㎜
JET 1535QB Ø1.8㎜ 150㎜ 35㎜
JET 1540QB Ø1.8㎜ 150㎜ 40㎜
JET 2020QB Ø1.8㎜ 200㎜ 20㎜
JET 2025QB Ø1.8㎜ 200㎜ 25㎜
JET 2030QB Ø1.8㎜ 200㎜ 30㎜
JET 2035QB Ø1.8㎜ 200㎜ 35㎜
JET 2040QB Ø1.8㎜ 200㎜ 40㎜
JET 2520QB Ø1.8㎜ 250㎜ 20㎜
JET 2525QB Ø1.8㎜ 250㎜ 25㎜
JET 2530QB Ø1.8㎜ 250㎜ 30㎜
JET 2535QB Ø1.8㎜ 250㎜ 35㎜
JET 2540QB Ø1.8㎜ 250㎜ 40㎜
JET 3020QB Ø1.8㎜ 300㎜ 20㎜
JET 3025QB Ø1.8㎜ 300㎜ 25㎜
JET 3030QB Ø1.8㎜ 300㎜ 30㎜
JET 3035QB Ø1.8㎜ 300㎜ 35㎜
JET 3040QB Ø1.8㎜ 300㎜ 40㎜
JET 1520XB Ø2.0㎜ 150㎜ 20㎜
JET 1525XB Ø2.0㎜ 150㎜ 25㎜
JET 1530XB Ø2.0㎜ 150㎜ 30㎜
JET 1535XB Ø2.0㎜ 150㎜ 35㎜
JET 1540XB Ø2.0㎜ 150㎜ 40㎜
JET 2020XB Ø2.0㎜ 200㎜ 20㎜
JET 2025XB Ø2.0㎜ 200㎜ 25㎜
JET 2030XB Ø2.0㎜ 200㎜ 30㎜
JET 2035XB Ø2.0㎜ 200㎜ 35㎜
JET 2040XB Ø2.0㎜ 200㎜ 40㎜
JET 2520XB Ø2.0㎜ 250㎜ 20㎜
JET 2525XB Ø2.0㎜ 250㎜ 25㎜
JET 2530XB Ø2.0㎜ 250㎜ 30㎜
JET 2535XB Ø2.0㎜ 250㎜ 35㎜
JET 2540XB Ø2.0㎜ 250㎜ 40㎜
JET 3020XB Ø2.0㎜ 300㎜ 20㎜
JET 3025XB Ø2.0㎜ 300㎜ 25㎜
JET 3030XB Ø2.0㎜ 300㎜ 30㎜
JET 3035XB Ø2.0㎜ 300㎜ 35㎜
JET 3040XB Ø2.0㎜ 300㎜ 40㎜

Big-Tip Cluster

Product Code Diameter Length Exposure
BTC 1025 Ø1.5㎜ 100㎜ 25㎜
BTC 1525 Ø1.5㎜ 150㎜ 25㎜
BTC 2025 Ø1.5㎜ 200㎜ 25㎜
BTC 2525 Ø1.5㎜ 250㎜ 25㎜