RF Electrodes Jet-Tip® (Twin)

Features

一次性手调式射频消融治疗用电极
Jet-Tip系列产品并用冷却水循环方式和食盐水吐出方式的电极

 • Jet – Tip Twin 电极 比 Jet – Tip Single 电极可以造成更大的溶化区。
 • 采用冷却水循环方式可以防止因电极接触而可能造成的组织发生炭化现象,使溶化区比本司现有的方式更有提高。
 • 产品内部冷却水循环系统里使用的拉伸管可合而为一。
 • 各电极包括单独温度传感器和单独RF电缆。
 • 电极的长度有多种,不管采取哪种接触方式都能实施手术。
 • 电极的非绝缘部的长度也有很多种,可根据病变大小进行选择。
 • 电极的非绝缘部经特殊处理可以清晰地出现在超声波影像上。
 • 电极的非绝缘部和绝缘部交界衔接之处被巧妙地处理得十分光滑,便于电极的插入及定位,可以防止组织损伤。
 • 电极的本身被处理成以厘米为单位,容易识别,在实施手术时能够正确地测定插入的深度,确保安全实施手术。
 • 这个产品是医疗机械,使用时一定要先读完“使用上注意事项”和“使用方法”以后使用。
 • 审议号码: 2018-I10-46-3230

Specifications

Product Code Diameter Length Exposure
JET-T 1005 Ø1.5㎜ 100㎜ 5㎜
JET-T 1010 Ø1.5㎜ 100㎜ 10㎜
JET-T 1015 Ø1.5㎜ 100㎜ 15㎜
JET-T 1020 Ø1.5㎜ 100㎜ 20㎜
JET-T 1025 Ø1.5㎜ 100㎜ 25㎜
JET-T 1030 Ø1.5㎜ 100㎜ 30㎜
JET-T 1035 Ø1.5㎜ 100㎜ 35㎜
JET-T 1040 Ø1.5㎜ 100㎜ 40㎜
JET-T 1505 Ø1.5㎜ 150㎜ 5㎜
JET-T 1510 Ø1.5㎜ 150㎜ 10㎜
JET-T 1515 Ø1.5㎜ 150㎜ 15㎜
JET-T 1520 Ø1.5㎜ 150㎜ 20㎜
JET-T 1525 Ø1.5㎜ 150㎜ 25㎜
JET-T 1530 Ø1.5㎜ 150㎜ 30㎜
JET-T 1535 Ø1.5㎜ 150㎜ 35㎜
JET-T 1540 Ø1.5㎜ 150㎜ 40㎜
JET-T 2005 Ø1.5㎜ 200㎜ 5㎜
JET-T 2010 Ø1.5㎜ 200㎜ 10㎜
JET-T 2015 Ø1.5㎜ 200㎜ 15㎜
JET-T 2020 Ø1.5㎜ 200㎜ 20㎜
JET-T 2025 Ø1.5㎜ 200㎜ 25㎜
JET-T 2030 Ø1.5㎜ 200㎜ 30㎜
JET-T 2035 Ø1.5㎜ 200㎜ 35㎜
JET-T 2040 Ø1.5㎜ 200㎜ 40㎜
JET-T 2505 Ø1.5㎜ 250㎜ 5㎜
JET-T 2510 Ø1.5㎜ 250㎜ 10㎜
JET-T 2515 Ø1.5㎜ 250㎜ 15㎜
JET-T 2520 Ø1.5㎜ 250㎜ 20㎜
JET-T 2525 Ø1.5㎜ 250㎜ 25㎜
JET-T 2530 Ø1.5㎜ 250㎜ 30㎜
JET-T 2535 Ø1.5㎜ 250㎜ 35㎜
JET-T 2540 Ø1.5㎜ 250㎜ 40㎜
JET-T 3005 Ø1.5㎜ 300㎜ 5㎜
JET-T 3010 Ø1.5㎜ 300㎜ 10㎜
JET-T 3015 Ø1.5㎜ 300㎜ 15㎜
JET-T 3020 Ø1.5㎜ 300㎜ 20㎜
JET-T 3025 Ø1.5㎜ 300㎜ 25㎜
JET-T 3030 Ø1.5㎜ 300㎜ 30㎜
JET-T 3035 Ø1.5㎜ 300㎜ 35㎜
JET-T 3040 Ø1.5㎜ 300㎜ 40㎜
JET-T 3505 Ø1.5㎜ 350㎜ 5㎜
JET-T 3510 Ø1.5㎜ 350㎜ 10㎜
JET-T 3515 Ø1.5㎜ 350㎜ 15㎜
JET-T 3520 Ø1.5㎜ 350㎜ 20㎜
JET-T 3525 Ø1.5㎜ 350㎜ 25㎜
JET-T 3530 Ø1.5㎜ 350㎜ 30㎜
JET-T 3535 Ø1.5㎜ 350㎜ 35㎜
JET-T 3540 Ø1.5㎜ 350㎜ 40㎜
JET-T 1005Q Ø1.8㎜ 100㎜ 5㎜
JET-T 1010Q Ø1.8㎜ 100㎜ 10㎜
JET-T 1015Q Ø1.8㎜ 100㎜ 15㎜
JET-T 1020Q Ø1.8㎜ 100㎜ 20㎜
JET-T 1025Q Ø1.8㎜ 100㎜ 25㎜
JET-T 1030Q Ø1.8㎜ 100㎜ 30㎜
JET-T 1035Q Ø1.8㎜ 100㎜ 35㎜
JET-T 1040Q Ø1.8㎜ 100㎜ 40㎜
JET-T 1505Q Ø1.8㎜ 150㎜ 5㎜
JET-T 1510Q Ø1.8㎜ 150㎜ 10㎜
JET-T 1515Q Ø1.8㎜ 150㎜ 15㎜
JET-T 1520Q Ø1.8㎜ 150㎜ 20㎜
JET-T 1525Q Ø1.8㎜ 150㎜ 25㎜
JET-T 1530Q Ø1.8㎜ 150㎜ 30㎜
JET-T 1535Q Ø1.8㎜ 150㎜ 35㎜
JET-T 1540Q Ø1.8㎜ 150㎜ 40㎜
JET-T 2005Q Ø1.8㎜ 200㎜ 5㎜
JET-T 2010Q Ø1.8㎜ 200㎜ 10㎜
JET-T 2015Q Ø1.8㎜ 200㎜ 15㎜
JET-T 2020Q Ø1.8㎜ 200㎜ 20㎜
JET-T 2025Q Ø1.8㎜ 200㎜ 25㎜
JET-T 2030Q Ø1.8㎜ 200㎜ 30㎜
JET-T 2035Q Ø1.8㎜ 200㎜ 35㎜
JET-T 2040Q Ø1.8㎜ 200㎜ 40㎜
JET-T 2505Q Ø1.8㎜ 250㎜ 5㎜
JET-T 2510Q Ø1.8㎜ 250㎜ 10㎜
JET-T 2515Q Ø1.8㎜ 250㎜ 15㎜
JET-T 2520Q Ø1.8㎜ 250㎜ 20㎜
JET-T 2525Q Ø1.8㎜ 250㎜ 25㎜
JET-T 2530Q Ø1.8㎜ 250㎜ 30㎜
JET-T 2535Q Ø1.8㎜ 250㎜ 35㎜
JET-T 2540Q Ø1.8㎜ 250㎜ 40㎜
JET-T 3005Q Ø1.8㎜ 300㎜ 5㎜
JET-T 3010Q Ø1.8㎜ 300㎜ 10㎜
JET-T 3015Q Ø1.8㎜ 300㎜ 15㎜
JET-T 3020Q Ø1.8㎜ 300㎜ 20㎜
JET-T 3025Q Ø1.8㎜ 300㎜ 25㎜
JET-T 3030Q Ø1.8㎜ 300㎜ 30㎜
JET-T 3035Q Ø1.8㎜ 300㎜ 35㎜
JET-T 3040Q Ø1.8㎜ 300㎜ 40㎜
JET-T 3505Q Ø1.8㎜ 350㎜ 5㎜
JET-T 3510Q Ø1.8㎜ 350㎜ 10㎜
JET-T 3515Q Ø1.8㎜ 350㎜ 15㎜
JET-T 3520Q Ø1.8㎜ 350㎜ 20㎜
JET-T 3525Q Ø1.8㎜ 350㎜ 25㎜
JET-T 3530Q Ø1.8㎜ 350㎜ 30㎜
JET-T 3535Q Ø1.8㎜ 350㎜ 35㎜
JET-T 3540Q Ø1.8㎜ 350㎜ 40㎜
JET-T 1005X Ø2.0㎜ 100㎜ 5㎜
JET-T 1010X Ø2.0㎜ 100㎜ 10㎜
JET-T 1015X Ø2.0㎜ 100㎜ 15㎜
JET-T 1020X Ø2.0㎜ 100㎜ 20㎜
JET-T 1025X Ø2.0㎜ 100㎜ 25㎜
JET-T 1030X Ø2.0㎜ 100㎜ 30㎜
JET-T 1035X Ø2.0㎜ 100㎜ 35㎜
JET-T 1040X Ø2.0㎜ 100㎜ 40㎜
JET-T 1505X Ø2.0㎜ 150㎜ 5㎜
JET-T 1510X Ø2.0㎜ 150㎜ 10㎜
JET-T 1515X Ø2.0㎜ 150㎜ 15㎜
JET-T 1520X Ø2.0㎜ 150㎜ 20㎜
JET-T 1525X Ø2.0㎜ 150㎜ 25㎜
JET-T 1530X Ø2.0㎜ 150㎜ 30㎜
JET-T 1535X Ø2.0㎜ 150㎜ 35㎜
JET-T 1540X Ø2.0㎜ 150㎜ 40㎜
JET-T 2005X Ø2.0㎜ 200㎜ 5㎜
JET-T 2010X Ø2.0㎜ 200㎜ 10㎜
JET-T 2015X Ø2.0㎜ 200㎜ 15㎜
JET-T 2020X Ø2.0㎜ 200㎜ 20㎜
JET-T 2025X Ø2.0㎜ 200㎜ 25㎜
JET-T 2030X Ø2.0㎜ 200㎜ 30㎜
JET-T 2035X Ø2.0㎜ 200㎜ 35㎜
JET-T 2040X Ø2.0㎜ 200㎜ 40㎜
JET-T 2505X Ø2.0㎜ 250㎜ 5㎜
JET-T 2510X Ø2.0㎜ 250㎜ 10㎜
JET-T 2515X Ø2.0㎜ 250㎜ 15㎜
JET-T 2520X Ø2.0㎜ 250㎜ 20㎜
JET-T 2525X Ø2.0㎜ 250㎜ 25㎜
JET-T 2530X Ø2.0㎜ 250㎜ 30㎜
JET-T 2535X Ø2.0㎜ 250㎜ 35㎜
JET-T 2540X Ø2.0㎜ 250㎜ 40㎜
JET-T 3005X Ø2.0㎜ 300㎜ 5㎜
JET-T 3010X Ø2.0㎜ 300㎜ 10㎜
JET-T 3015X Ø2.0㎜ 300㎜ 15㎜
JET-T 3020X Ø2.0㎜ 300㎜ 20㎜
JET-T 3025X Ø2.0㎜ 300㎜ 25㎜
JET-T 3030X Ø2.0㎜ 300㎜ 30㎜
JET-T 3035X Ø2.0㎜ 300㎜ 35㎜
JET-T 3040X Ø2.0㎜ 300㎜ 40㎜
JET-T 3505X Ø2.0㎜ 350㎜ 5㎜
JET-T 3510X Ø2.0㎜ 350㎜ 10㎜
JET-T 3515X Ø2.0㎜ 350㎜ 15㎜
JET-T 3520X Ø2.0㎜ 350㎜ 20㎜
JET-T 3525X Ø2.0㎜ 350㎜ 25㎜
JET-T 3530X Ø2.0㎜ 350㎜ 30㎜
JET-T 3535X Ø2.0㎜ 350㎜ 35㎜
JET-T 3540X Ø2.0㎜ 350㎜ 40㎜